เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยสยาม

การประชุมสมาชิกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยฯ
เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยสยาม
The Member Meeting of APHEIT
at Siam University on April 26, 2019