การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562


การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
The 2019 Annual Meeting of APHEIT on July 19, 2019 at Kasem Bundit University

alt

alt

alt

alt