ข่าวกระทรวงการอุดมศึกษา

qr mhesri news

newff21กฏกระทรวงการอุดมศึกษา พ.ศ.2563

newff21การสรรหาและแต่งตั้ง

newff21นโยบายและจุดเน้นการขับเคลื่อนกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)