คณะกรรมการบริหารวาระ 1 สิงหาคม 2562 – 31 กรกฎาคม 2564

คณะกรรมการบริหารสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย

Executive Committee of APHEIT

 วาระ 1 สิงหาคม  2562  – 31 กรกฎาคม 2564

(Aug 1, 2019 – July 31, 2021)