คณะกรรมการฝ่ายทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีการศึกษา

1. ผศ.สมจิตต์
ลิขิตถาวร
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ประธาน
2. รศ.ดร.วิเชียร
เปรมชัยสวัสดิ์
มหาวิทยาลัยสยาม
รองประธาน
3. อ.นิพนธ์
ลิ่มบุญสืบสาย
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
กรรมการ
4. ดร.ชนันนา
รอดสุทธิ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
กรรมการ
5. ดร.ธนกร
หวังพิพัฒน์วงศ์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
กรรมการ
6. อ.พันธมิตร
คุณศรีรักษ์สกุล
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
กรรมการ
7. อ.มนัสนันท์
เพชรธรรมรัฐ
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
กรรมการ
8. อ.สุธีรา
ธาตรีนรานนท์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
กรรมการ
9. อ.สุวคนธ์
ศิริวงศ์วรวัฒน์
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
กรรมการ
10. อ.ชฎิล
เกษมสันต์
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
กรรมการ
11. อ.เอนก
นามขันธ์
มหาวิทยาลัยธนบุรี
กรรมการ
12 อ.อัครเดช
ศิริพงศ์วัฒนา
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
กรรมการ
13. อ.ธีรชิต
พาสุกรี
มหาวิทยาลัยปทุมธานี
กรรมการ
14. อ.มยุรี
ยาวิลาศ
มหาวิทยาลัยพายัพ
กรรมการ
15. อ.จตุรงค์
จิตติยพล
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กรรมการ
16. ผศ.อารีรัตน์
แย้มเกษร
มหาวิทยาลัยรังสิต
กรรมการ
17. อ.เจนจิรา
รัตนเพียร
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
กรรมการ
18. อ.อุไรวรรณ
วิพุทธิกุล
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
กรรมการ
19. ผศ.อมร
ตันวรรณรักษ์
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
กรรมการ
20. อ.ธวัช
จัตุรัส
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
กรรมการ
21. ดร.จีระประภา
ละอองคำ
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
กรรมการ
22. อ.ธนบดี
ศรีธนนันท์
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
กรรมการ
23. ผศ.อารีย์
เพชรหวน
วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
กรรมการ
24. อ.ณฐมน
น้อยจีน
วิทยาลัยดุสิตธานี
กรรมการ
25. ผศ.พวงน้อย
โลหะขจรพันธ์
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
กรรมการ
26. อ.เสกสรรค์
ปัญญาฐานะ
วิทยาลัยราชพฤกษ์
กรรมการ
27. อ.ณัฐกร
เฉยศิริ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
เลขานุการ
28. อ.ศิริวรรณ
ศิริภิรมย์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ผู้ช่วยเลขานุการ

 

โดยมีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้

 

  1. วางแผนและดำเนินงานตามแผนงานโครงการและกิจกรรมของคณะกรรมการฝ่าย ทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีการศึกษา ในวาระ 2 ปี (1 สิงหาคม 2554- 31 กรกฎาคม 2556)
  2. จัดการความรู้ด้านทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีการศึกษา โดยกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM by Knowledge  Sharing) ระหว่างสถาบัน เพื่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
  3. ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถาบันด้านฐานข้อมูล หนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรือ e-Book   ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การค้นคว้าและการวิจัยของทั้งคณาจารย์และนักศึกษา
  4. ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยกระบวนการจัดทำบทเรียนออนไลน์โดยเน้นในรูปแบบ    e-Learning
  5. สนับสนุนการพัฒนาสื่อดิจิตอล (Digital Media) เพื่อการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และการสื่อสารองค์กรภายในสถาบันหรือระหว่างสถาบัน
  6. จัดอบรม/สัมมนา/ดูงาน เพื่อสร้างเสริมความรู้ด้านทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีการศึกษาที่สอดคล้องกับสังคมยุคใหม่
  7. ความร่วมมือระหว่างสถาบันเพื่อบริหารจัดการซอฟต์แวร์หรือการให้คำแนะนำเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ที่เป็นประโยชน์กับสถาบันการศึกษา
  8. สรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการฝ่ายทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีการ ศึกษาภายในเดือนมิถุนายน เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทำรายงานประจำปีของสมาคมฯ
  9. ปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับมอบหมายจากนายกสมาคมฯ และ/หรือ คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ