ผู้ทรงคุณวุฒิประจำสาขาวิศวกรรมศาสตร์

รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิประจำสาขาวิศวกรรมศาสตร์
1. รศ.ดร. อธิคม ฤกษบุตร
2. ดร.ณัฐวัฒน์ จุฑารัตน์
3. ผศ.สราวุฏฐ์ วรสุมันต์
4. ผศ.ดร.สถาพร อมรสวัสดิ์วัฒนา
5. รศ. บุญเลิศ สื่อเฉย
6. ดร. นริศรา อินทรจันทร์