ผู้ทรงคุณวุฒิประจำสาขาบริหารธุรกิจ

รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิประจำสาขาบริหารธุรกิจ
1. ศาสตราจารย์ ดร.นราศรี ไววนิชกุล
2. รศ.ดร.ไพรัช ถิ่นธานี
3. รศ.ธนวรรณ แสงสุวรรณ
4. ผศ.สิปปภาส พรสุขสว่าง
5. ดร.พิจิตร เอี่ยมโสภา
6. รศ.ศิริโสภาคย์ บูรพาเดชะ
7. รศ.ดร.ไกร โพธิ์งาม
8. ผศ.ดร.สมยศ อวเกียรติ
9. ดร.กฤษดา เสกตระกูล
10. ดร.พนัส อุณหบัณฑิต
11. ดร.กมล ชัยวัฒน์
12. ผศ.ดร.เฉลิมเกียรติ วงศ์วนิชทวี
13. ดร.วรรณรัตน์ วัฒนานิมิตกูล
14. ดร.กานต์จิรา ลิมศิริธง