ข่าวสารกรอ-กยศ-อัพเดท 2562

altระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาและการชำระเงินคืนกองทุน พ.ศ.2561


– แนบ 4.4 ประกาศ กยศ. เรื่องหลักเกณฑ์ผู้ชาดแคลน (ฉบับ 6)
แนบ 4.4 ประกาศ กยศ. เรื่องหลักเกณฑ์สถานศึกษา (ฉบับ 2)
– ความคืบหน้า กยศ-เมย60
– สรุปผล กยศ. ประจำเดือนมีนาคม 2560

– ความคืบหน้า กยศ. ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560


alt ความคืบหน้ากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ) ประจำเดือนธันวาคม  2559
alt ความคืบหน้ากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559
alt รายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ครั้งที่ 10/2558
alt ประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์และคุณสมบัติของผู้กู้ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2559
alt ประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์และคุณสมบัติของผู้กู้

altความคืบหน้า กยศ. ประจำเดือนตุลาคม 2559

alt ความคืบหน้า กยศ. ประจำเดือนสิงหาคม 2559
altประชาสัมพันธ์โครงการ กยศ. กรอ. เพื่อชาติ
altรายงานความคืบหน้า กยศ. ประจำเดือนพฤษภาคม 2559

 

altกำหนดขอบเขตการให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาประจำปีการศึกษา 2559
alt
รายงานความคืบหน้า กรอ. ประจำเดือนสิงหาคม 2558

alt รายงานความคืบหน้า กรอ. และ กยศ.  

alt บัญชีแนบท้ายประกาศคณะกรรมการกองทุนเพื่อการศึกษา เรื่องกำหนดหลักสูตร/ประเภทวิชา และสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลัก
และมีความชัดเจนของการผลิตกำลังคนสำหรับนิสิต หรือนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ปีการศึกษา 2558 พ.ศ. 2558

alt รายงานความคืบหน้ากองทุน กรอ. (25 มิถุนายน 2558)