นายกสมาคมฯ ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนา Soft Power ด้านอาหาร

นายกสมาคมฯ ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนา Soft Power ด้านอาหาร
ภายใต้โครงการ “หนึ่งหมู่บ้าน หนึ่งเชฟอาหารไทย” เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2567 เวลา 17.00-18.00 น.
ณ โรงเรียนอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

The President of APHEIT signing MOU on promoting and developing soft power in food under the project
“One Village One Chef of Thai Food” on May 13, 2024
at the International Culinary School of Phetchaburi Rajabhat University