การสัมนา

การสัมมนาเรื่อง  “อุดมศึกษาเอกชนกับการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศเพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
ในโอกาสครบรอบ 38 ปี วันสถาปนาสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องกมลทิพย์ โรงแรมเดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ