งานประชุมสมาชิกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย

งานประชุมสมาชิกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี