ครั้งที่ 8/2560

การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ครั้งที่ 8/2560
วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2560
ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์