ผู้ทรงคุณวุฒิประจำสาขาศึกษาศาสตร์

รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิประจำสาขาศึกษาศาสตร์
1. รศ. ดร.สุวัฒน์ วัฒนวงศ์
2. ดร.สงบ ลักษณะ
3. ผศ.ดร.อรรณพ จีนะวัฒน์ตรา
4. ศ.ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์
5. รศ.ดร.บุญมี เณรยอด
6. พลเรือตรีหญิง ดร.สุภัทรา เอื้อวงศ์
7. รศ.ดร.อมรชัย ตันติเมธ