เกณฑ์การคัดเลือกบุคลากร-นศ.ดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๗

  1. เกณฑ์การคัดเลือกอาจารย์-บุคลากรดีเด่น
        2. เกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษาดีเด่น
        3. เกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษารับทุน กองทุนเต็ม
        4. เกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษารับทุนสุรี บูรณธนิต