สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย

การประชุมวิชาการระดับชาติประจำปี 2559
วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ณ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

อ่านเพิ่มเติม...
 


การประชุมคณะกรรมการบริหาร
สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ  ครั้งที่ 4/2559

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2559  ณ  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  วิทยาเขตสุวรรณภูมิ

อ่านเพิ่มเติม...
 

การประชุมฝ่ายพัฒนาและนวัตกรรมอุดมศึกษาสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ


การประชุมฝ่ายพัฒนาและนวัตกรรมอุดมศึกษา
สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2559  ณ  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  วิทยาเขตสุวรรณภูมิ

อ่านเพิ่มเติม...
 


การประชุมสมาชิกสมาคมฯ ครั้งที่ 3/2559
ของสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 ณ สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์

 
You are here: Home

Latest News

Popular News

Contact

Confessions of a Shopaholic

Eros magna erat ut, id libo pede in a. Qam dolor in nil eleifend, ve scelerisque. Donec vestibulum sed, vel donec.