สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย

การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยนอร์ท – เชียงใหม่

 

สักการะขอพรหลวงพ่อทันใจ ณ วัดพระธาตุดอยคำ จังหวัดเชียงใหม่

คณะกรรมการบริหารสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ร่วมทัศนศึกษา สักการะขอพรหลวงพ่อทันใจ ณ วัดพระธาตุดอยคำ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2559  

 
You are here: Home

Latest News

Popular News

Contact

Confessions of a Shopaholic

Eros magna erat ut, id libo pede in a. Qam dolor in nil eleifend, ve scelerisque. Donec vestibulum sed, vel donec.