สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 ร่วมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ
ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม 2559

อ่านเพิ่มเติม...
 

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เข้าร่วมงานรำลึกวันสถาปนาทบวงมหาวิทยาลัยและการแสดงมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ  
ณ อาคารอุดมศึกษา 2 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา วันพฤหัสบดี ๒๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙

อ่านเพิ่มเติม...
 
You are here: Home

Latest News

Popular News

Contact

Confessions of a Shopaholic

Eros magna erat ut, id libo pede in a. Qam dolor in nil eleifend, ve scelerisque. Donec vestibulum sed, vel donec.