กิจกรรมของสมาคม

การประชุมกรรมการบริหารและสมาชิกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยฯ ณ มหาวิทยาลัยสยาม

ประชุมคณะกรรมการฝ่ายพัฒนาและนวัตกรรมอุดมศึกษา เพื่อพิจารณาคัดเลือกบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2563

ประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดคลิปวิดีโอของนักศึกษา ปี 2020 Social Responsibility

ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 6/2563 วันที่ 21 สิงหาคม 2563 ณ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 6/2563 วันที่ 21 สิงหาคม 2563
ณ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

ดร.สมศักดิ์ รุ่งเรือง นายกรับเลือก และ ดร.มัทนา สานติวัตร ที่ปรึกษาสมาคมร่วมวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว