กิจกรรมของสมาคม

Congratulations on being appointed
President of the University

สมาคมฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ คุณแม่ของ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

พิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง
กระทรวงอุดมศึกษาฯ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และ สสอท.
ร่วมกับบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท คิดคิด จำกัด
วันที่ 20 มิถุนายน 2564 ณ สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการเชื่อมโยงความรู้ผ่าน Platform
ระหว่างสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมกับ สสอท.
วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม สสว.

คณะอนุกรรมการสาขาวิชาการบัญชี คณะกรรมการฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยฯ จัดโครงการประกวดสุนทรพจน์และการเขียนเรียงความเรื่อง “การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพบัญชี” ในวันที่ 9 เมษายน 2564 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต

ประกาศผลการตัดสิน บุคลากรดีเด่น