กิจกรรมของสมาคม/Association Activities

การประชุมกรรมการบริหารสมาคม ครั้งที่ 3/2565
วันที่ 21 เมษายน 2565
ณ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
The 3rd APHEIT Executive Board Meeting of 2022
on April 21, 2022 Via Zoom Video Conference

การประชุมสมาชิกสมาคม ครั้งที่ 1/2565
วันที่ 25 มีนาคม 2565
ผ่านระบบ VDO Conference – Zoom Cloud Meeting

The 1st APHEIT Member Meeting of 2022
on March 25, 2022 Via Zoom Video Conference

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยฯ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ภานวีย์ โภไคยอุดม
ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565

มหาวิทยาลัยเอกชนได้รับรางวัลสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ ในการประชุมมหกรรมวิชาการฟ้าใสสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ 2565

การประชุมกรรมการบริหารสมาคม ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ณ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

สถาบันสมาชิก
(The Association members)

  • สถาบันเป็นสมาชิกรวม 65 สถาบัน
     -มหาวิทยาลัย 41 สถาบัน
     -วิทยาลัย 18 สถาบัน
     -สถาบัน 6 สถาบัน