สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย

การประชุมคณะกรรมการบริหารประจำปี 2559
สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2559 ณ วิทยาลัยทองสุข

อ่านเพิ่มเติม...
 

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559
คณะกรรมการบริหารสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วันพฤหัสที่ 28 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องกมลพร โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ

อ่านเพิ่มเติม...
 

จิตรลดาเดินเฉลิมพระเกียรติ

ตัวแทนสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ฯ
ร่วมงาน “จิตรลดาเดินเฉลิมพระเกียรติ”

เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมพรรษา 7 รอบ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

เมื่อวันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2559 ณ บริเวณโดยรอบสวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต

 
You are here: Home

Latest News

Popular News

Contact

Confessions of a Shopaholic

Eros magna erat ut, id libo pede in a. Qam dolor in nil eleifend, ve scelerisque. Donec vestibulum sed, vel donec.