การประชุมกรรมการบริหารสมาคม ครั้งที่ 5/2565

กิจกรรมของสมาคม/Association Activities


ดร.ภัทรดา รุ่งเรือง ผู้แทนสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
วางพานพุ่มและถวายราชสักการะเพื่อเทิดพระเกียรติพระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย
ณ กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2565
Dr.Pattarada Rungruang, a representative of APHEIT, honored the late King
Bhumibol Adulyadej, the Father of Thai Technology at MHESI on August 18th, 2022.

สถาบันสมาชิก
(The Association members)                      

  • สถาบันเป็นสมาชิกรวม 63 สถาบัน
     -มหาวิทยาลัย 39 สถาบัน
     -วิทยาลัย 18 สถาบัน
     -สถาบัน 6 สถาบัน

กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารและประชุมสมาชิกสมาคมฯ

ทำเนียบรายชื่อบุคลากรดีเด่นของสมาคม
( Directory of Prominent Association Personnel )