สถาบัน

alt

รายชื่อสถาบันการศึกษาที่เป็นสมาชิก

ลำดับ รายชื่อสถาบัน ตัวย่อ วันที่ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งสถาบัน วันที่เป็นสมาชิก สสอท. วันที่เปลี่ยน
(List of Institutions) (License Granted) (APHEIT Member Since) ประเภท/เปลี่ยนชื่อ
1 สถาบันรัชต์ภาคย์ ส.รภ. 29/04/2536 03/07/2541 -เปลี่ยนประเภทจาก
( Rajapark Institute ) R.I. วิทยาลัย วันที่
www.rajapark.ac.th 12/05/2553
2 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ สจป. 09/03/2550 25/01/2551 -เปลี่ยนชื่อ จาก
( Panyapiwat Institute of Management) PIM “สถาบันเทคโนโลยี
www.pim.ac.th ปัญญาภิวัฒน์” วันที่ 23/11/2553
3 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ส.ท.ญ. 29/09/2549 24/03/2552
( Thai-Nichi Institute of Technology ) CGI.
www.tni.ac.th
4 สถาบันอาศรมศิลป์ อ.ศ. 17/10/2549 25/03/2552
( Arsomsilp Institute of the Arts ) A.S.I.A.
www.arsomsilp.ac.th
5 สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ สทส. 30/01/2558 29/05/2558
( Suvarnabhumi Institute of Technology ) SVIT
www.svit.ac.th
6 สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา สทอ. 16/01/2550 24/03/2559
( Institute Technology of Ayothaya)
www.ayothaya.ac.th
หมายเหตุ มหาวิทยาลัยที่ไม่ได้เป็นสมาชิกของสมาคมมี 9 สถาบัน คือ
(1.) มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
(2.) วิทยาลัยเฉลิมกาญจนาระยอง
(3.) วิทยาลัยนานาชาติราฟเฟิลส์
(4.) สถาบันกันตนา
(5.) สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน
(6.) สถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัย
(7.) สถาบันวิทยาลัยการจัดการแห่งแปซิฟิก
(8.) สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ (ย้ายสังกัด)
(9.) มหาวิทยาลัยเอเชียน (ปิดกิจการ
เมื่อ 15 สิงหาคม 2560)