ดร.สมศักดิ์ รุ่งเรือง นายกรับเลือก และ ดร.มัทนา สานติวัตร ที่ปรึกษาสมาคมร่วมวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ดร.สมศักดิ์ รุ่งเรือง นายกรับเลือก และ ดร.มัทนา สานติวัตร ที่ปรึกษาสมาคมร่วมวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ
พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระสยามเทวมหามกุฎวิทยมหาราช “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”
วันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2563 ณ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
Dr. Somsak Rungruang , President elected and Dr.Mathana Santiwat , Association advisor
organized a flower placement ceremony to pay homage
to the royal monument of the Great King Mong Kut (RamaIV),
“Father of Thai Science” on August 18, 2020 at the M.H.E.S.R.I

ดร.สมศักดิ์ รุ่งเรือง นายกรับเลือก และ ดร.มัทนา สานติวัตร ที่ปรึกษาสมาคมร่วมวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ
พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระสยามเทวมหามกุฎวิทยมหาราช “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”
ดร.สมศักดิ์ รุ่งเรือง นายกรับเลือก และ ดร.มัทนา สานติวัตร ที่ปรึกษาสมาคมร่วมวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ
พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระสยามเทวมหามกุฎวิทยมหาราช “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”