รายงานความคืบหน้ากองทุน กรอ. (25 มิถุนายน 2558)

รายงานความคืบหน้ากองทุน กรอ. (25 มิถุนายน 2558)
1. เกณฑ์การคัดกรองสถานศึกษา และเกณฑ์การคัดกรองผู้กู้ยืม
1.1 ให้ทบทวนจัดทำเกณฑ์คัดกรองสถานศึกษาและผู้กู้ เพื่อให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลงนามและมีผลบังคับใช้ในปีการศึกษา 2559 ดังนั้น ในปีการศึกษา 2558 ผู้กู้เก่าและผู้กู้ใหม่มีสิทธิ์กู้ยืมได้ตามหลักเกณฑ์เดิม
1.2 ให้ประกาศเกณฑ์ดังกล่าวให้สถานศึกษาและนักศึกษาทราบล่วงหน้า
1.3 ให้ สกอ. หรือ กอศ. หรือต้นสังกัดของสถาบัน เป็นหน่วยงานพิจารณากำหนดเกณฑ์ผ่าน หรือไม่ผ่าน ของการประกันคุณภาพการศึกษาของ สมศ. หรือเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในของ สกอ. หรือเกณฑ์อื่นๆ
1.4 เนื่องจากฝ่ายจัดการได้แจ้งสถานศึกษาที่ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมินให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การคัดกรองแล้ว ดังนั้น หากสถาบันดังกล่าวต้องการดำเนินการกู้ยืมในปีการศึกษา 2558 ให้ยื่นเรื่องต่อคณะกรรมการ กยศ. เพื่อพิจารณาต่อไป
1.5 เกณฑ์คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 2.00 ขึ้นไปนั้น นักศึกษาสามารถใช้ผล GPAX ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาตั้งแต่ต้น หรือใช้ GPAX ประจำปีการศึกษาของปีการศึกษา 2557 ก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าผลของ GPAX ใดจะถึงเกณฑ์ 2.00
2. การเพิ่มหลักสูตร/สาขาวิชา ที่เป็นความต้องการหลักและมีความชัดเจนในการผลิตกำลังคน (สาขาวิชาขาดแคลน) ประจำปีการศึกษา 2558
2.1 ในปีการศึกษา 2557 มี ใน 6 กลุ่มสาขาวิชามาตรฐาน ที่สามารถกู้ยืม กรอ. ได้ จำนวน 1,315 สาขาหลักสูตร/สาขาวิชา
2.2 ในปีการศึกษา 2558 ได้เพิ่มเติมอีกจำนวน 118 หลักสูตร/สาขาวิชา รวมทั้งสิ้น 1,433 หลักสูตร/สาขาวิชา (ตามเอกสารแนบ)
3. ที่ประชุมมอบหมายฝ่ายจัดการ กยศ. พิจารณาหาแนวทางการกำหนดเกณฑ์การจัดสรรจำนวนคนและจำนวนเงินรายสถานศึกษา ทั้งนี้ต้องไม่เลือกปฏิบัติกับผู้กู้ระหว่างกลุ่ม 1 (สังคมศาสตร์ ศิลปะศาสตร์ มนุษยศาสตร์และศึกษาศาสตร์) ซึ่งเป็นสาขาวิชาขาดแคลน เช่นเดียวกับผู้กู้กลุ่ม 2-6

รายงานความคืบหน้ากองทุน กยศ. (25 มิถุนายน 2558)
1. เกณฑ์การคัดกรองสถานศึกษา และเกณฑ์การคัดกรองผู้กู้ยืม
1.1 ให้ดำเนินการเช่นเดียวกับ กรอ
1.2 เนื่องจากเกณฑ์คัดกรองผู้กู้ ลงนามโดย รมว. คลัง ส่วนเกณฑ์การคัดกรองสถานศึกษา ลงนามโดยประธานคณะกรรมการ กยศ. จึงขอให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามประกาศ
1.3 เนื่องจากคณะอนุกรรมการบัญชีจ่ายที่ 2 (สกอ) ได้กำหนดให้เกณฑ์ผ่านที่สามารถกู้ยืมได้ต้องอยู่ในระดับ “ดี-ดีมาก” ซึ่งกระทบกับหลายสถาบันไม่สามารถให้กู้ยืมได้ในปีการศึกษา 2558 อันเนื่องมาจากผลการประกันคุณภาพไม่ถึงเกณฑ์ดังกล่าว จึงขอให้ สกอ. พิจารณาททวนอีกครั้ง
1.4 เนื่องจากการกู้ยืม กยศ. มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือครอบครัวยากจน ดังนั้น สถาบันการศึกษาหลายแห่งที่อยู่ในชนบทหรือพื้นที่ห่างไกล โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถาบันการศึกษาระดับพื้นฐาน อาจได้รับผลกระทบจากเกณฑ์การประเมินของ สมศ. ที่ใช้กับสถาบันทุกแห่ง จึงขอให้ฝ่ายจัดการประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางกำหนดเกณฑ์การประเมินที่เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ กยศ. อีกทั้งไม่เป็นการซ้ำเติมและตัดสิทธิ์นักเรียนนักศึกษายากจนและเดือดร้อนทางการเงิน
2. รายงานผลการดำเนินการสืบทรัพย์และบังคับคดีกับผู้กู้ยืมที่ถูกดำเนินคดีปี 2547 ข้อมูล ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2558
กองทุนฯ ได้ดำเนินการจัดจ้างสำนักงานทนายความดำเนินการสืบทรัพย์บังคับคดีผู้กู้ยืมที่ถูกดำเนินคดี ปี 2547 จำนวน 9 แห่ง เพื่อดำเนินการสืบทรัพย์และบังคับคดีกับผู้กู้ยืมจำนวน 4,175 ราย ทุนทรัพย์จำนวน 109,387,127.87 บาท โดยสำนักงานทนายความผู้รับจ้าง ได้รายงานผลการดำเนินการโดยสรุป ดังนี้
– ลูกหนี้เสียชีวิต จำนวน 41 ราย ทุนทรัพย์ 1,001,417.81 บาท
– ชำระหนี้ปิดบัญชี จำนวน 843 ราย ทุนทรัพย์ 18,890,240.15 บาท
– ไม่พบทรัพย์สิน จำนวน 2,107 ราย ทุนทรัพย์ 57,287,594.73 บาท
– พบทรัพย์สิน จำนวน 773 ราย ทุนทรัพย์ 21,735,508.04 บาท
– รอรายงานผล จำนวน 411 ราย ทุนทรัพย์ 10,472,367.14 บาท

3. ผลการดำเนินโครงการรณรงค์ชำระหนี้ประจำปีงบประมาณ 2558 ระหว่างวันที่ 13 ธันวาคม 2557 – 30 เมษายน 2558 ดังนี้
1) มีผู้กู้ยืมทำการชำระหนี้ตลอดระยะเวลาของโครงการทั้งสิ้น จำนวน 161,107 ราย จำนวนเงิน 1,750,723,374.61 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ รวมทั้งสิ้น 118,439,280.44 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.77 ของเงินที่ได้รับชำระหนี้ โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่าย ดังนี้
– ส่วนลดจำนวนทั้งสิ้น 109,997,350.21 บาท ประกอบด้วยส่วนลดเงินต้นจำนวน 6,705,054.51 บาท และเบี้ยปรับจำนวน 103,292,295.70 บาท
– ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 8,441,930.23 บาท ประกอบด้วย ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าส่งจดหมาย เป็นต้น
4. รายงานผลการชำระหนี้ รอบ 6 เดือนของปี 2558 ดังนี้
1) มียอดรับชำระรวม 5,560.14 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 6 เดือนของปี 2557 จำนวน 1,953.52 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 54.16 ซึ่งยอดรับชำระรวม 5,560.14 ล้านบาท เป็นผลจากโครงการรณรงค์ชำระหนี้ จำนวน 1,750.72 ล้านบาท โครงการจัดจ้างติดตามหนี้ครั้งที่ 1 จำนวน 614.24 ล้านบาท และโครงการจัดจ้างติดตามหนี้ครั้งที่ 2 จำนวน 933.92 ล้านบาท
2) มีอัตราผู้กู้ค้างชำระร้อยละ 53.02 เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.11 จากอัตราผู้กู้ค้างชำระรอบ 6 เดือนของปี 2557 ร้อยละ 52.96
อัตราผู้กู้ค้างชำระ ปี 2558 เทียบกับ ปี 2557 จำนวน(ราย) (ไม่รวมกลุ่มไกล่เกลี่ยและกลุ่มดำเนินคดี)
ณ 31 มี.ค. 57 ณ 31 มี.ค. 58
ผู้กู้ครบกำหนด 2,015,975 2,117,715
ผู้กู้ค้างชำระ 1,067,750 1,122,877
ร้อยละ 52.96 53.02
หมายเหตุ อัตราผู้กู้ค้างชำระ ณ 30 กันยายน 2557 ร้อยละ 60.81

เรื่องอื่นๆ
1. กองทุนได้จัดทำรายงานสรุปจำนวนสถานศึกษาที่ยังไม่มีผลการรับรองของ สมศ. ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2558 ดังนี้ หน่วย : แห่ง
ระดับการศึกษา ยังไม่มีผลการรับรอง สมศ.
รวมทั้งสิ้น มีผลการประเมินภายในของต้นสังกัด ยังไม่มีผลการประเมินของต้นสังกัด
มัธยมศึกษา 7 – 7
อาชีวศึกษา 31 9 22
อุดมศึกษา 6 2 4
รวมทั้งสิ้น 44 11 33

2. สถาบันอุดมศึกษาที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษามีจำนวน 146 แห่ง จำแนกเป็น สถานศึกษาที่มีผลการประเมินตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป (ดี – ดีมาก) จำนวน 138 แห่ง อยู่ในระดับพอใช้จำนวน 6 แห่ง ต้องปรับปรุงจำนวน 1 แห่ง และไม่ส่งผลการประเมิน 1 แห่ง
หน่วย : แห่ง
สถานศึกษา ดีมาก ดี พอใช้ ต้องปรับปรุง ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน ไม่ส่งผลการประเมิน รวม
สถาบันอุดมศึกษา 42 96 6 1 – 1 146

3. ให้ฝ่ายจัดการพิจารณาการคิดจำนวนชั่วโมงของกิจกรรมเพิ่มเป็น 2 เท่าจากกิจกรรมทั่วไป ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สร้างสำนึกรับผิดชอบในระดับที่กว้างขึ้น เช่น สำนึกในการอาสาสาธารณภัย การบริจาคโลหิต กิจกรรมรณรงค์เพื่อสร้างสำนึกความห่วงใยต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ทั้งนี้ให้ สกอ. หรือ สอศ. หรือหน่วยงานต้นสังกัดประสานงานกับสถาบันการศึกษาต่างๆ เพื่อพิจารณากำหนดประเภท/ลักษณะกิจกรรมที่สามารถคิดจำนวนชั่วโมงเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าได้
4. ระบบ e-studentloan สามารถเปิดให้นักศึกษาและสถาบันเข้าสู่ระบบได้ หลังวันที่ 30 มิถุนายน 2558 หลังจากการประชุมร่วมเพื่อแก้ปัญหาการบริหารจัดการของ สกอ. และ กยศ. เพื่อกำหนดรหัสสาขาวิชา/หลักสูตรและเพดานเงินให้กู้ยืมของหลักสูตร/สาขาวิชาเพิ่มเติมใน กรอ.
รายงานโดย ผศ. ดร. ประดิษฐ์ เถกิงรังสฤษดิ์ (081-882 3377 email: pradittake@gmail.com)
ผู้แทน สสอท. ในคณะกรรมการ กยศ.
26 มิถุนายน 2558