ข่าวสาร กิจกรรม / NEWS AND ACTIVITIES


ประชุมกรรมการบริหารสมาคม ครั้งที่  2/2567
เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2567  ณ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

The 2
nd  APHEIT Executive Board Meeting of 2024
on March  29, 2024 at MHESRI
——————————————————————————————————————–
อ่านเพิ่มเติม
——————————————————————————————————————–


นายกสมาคม สสอท. ต้อนรับ Ms.Karen Brodie และคุณชยนันท์ บุญมี  จากบริติช เคานซิล
เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยของไทยและสหราชอาณาจักร (UK)
เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2567  มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

The President of APHEIT welcomed Ms. Karen Brodie and Ms. Chayanan Bunmee from the British Council
to exchange views on university education in Thailand and the United Kingdom (UK)
on March 19, 2024 at Southeast Bangkok University
——————————————————————————————————————–
อ่านเพิ่มเติม
——————————————————————————————————————–

นายกสมาคม เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือขับเคลื่อนนโยบาย
อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า ( For EV) ภายใต้ความร่วมมือ 11 หน่วยงาน
เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2567 เวลา 11.00 น.-12.00 น. ณ อาคาร ICT มหาวิทยาลัยพะเยา

The president of APHEIT  in signing MOU of cooperation to drive policy of the MHESI

for the Electric Vehicle Industry (For EV) under the cooperation of 11 agencies
on March 18, 2024  at the ICT Building, University of Phayao
——————————————————————————————————————–
อ่านเพิ่มเติม
——————————————————————————————————————–

กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารและประชุมสมาชิกสมาคมฯ

กฎกระทรวง มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2566

ทำเนียบรายชื่อบุคลากรดีเด่นของสมาคม
( Directory of Prominent Association Personnel )

Research & Innonovation Cluster

APHEIT Research Resources

เกณฑ์การคัดเลือกบุคลากร-นศ.ดีเด่น

เอกสารการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
วันที่ 6 มีนาคม 2567

ดาวน์โหลด