สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย

อีเมล พิมพ์ PDF

 รายชื่อสถาบันการศึกษาที่เป็นสมาชิก

 (Member list of Educational Institutions)


                    กลุ่มมหาวิทยาลัย ( Universities ) จำนวน 41 สถาบัน

           

ลำดับ

รายชื่อสถาบัน

ตัวย่อ

วันที่ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งสถาบัน

วันที่เป็นสมาชิก สสอท.

วันที่เปลี่ยน

(List of Institutions)

(License Granted)

(APHEIT Member Since)

ประเภท/เปลี่ยนชื่อ

1

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

มกท.

28/05/2513

01/06/2513

-เปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัย

( Bangkok University )

BU

วันที่ 24/10/2527

www.bu.ac.th

2

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

มธบ.

28/05/2513

01/06/2513

-เปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัย

( Dhurakij Pundit University )

DPU

วันที่ 24/10/2527

www.dpu.ac.th

3

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

มศป.

28/05/2513

01/06/2513

-เปลี่ยนชื่อจากวิทยาลัยไทยสุริยะ

( Sripatum University )

SPU

วันที่ 31/01/2515

www.spu.ac.th

-เปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัยศรีปทุม

วันที่ 6/11/2530

4

มหาวิทยาลัยเกริก

ม.กร.

28/05/2513

223901

-เปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัย

( Krirk University )

KRU

เป็นสถาบัน วันที่ 15/09/2530

www.krirk.ac.th

-เปลี่ยนประเภทจากสถาบัน

เป็นมหาวิทยาลัยวันที่ 7/2/2538

5

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

มกค.

17/06/2513

18/11/2520

-เปลี่ยนชื่อจากวิทยาลัยการพาณิชย์

( University of the

UTCC

เป็นวิทยาลัยการค้า วันที่ 9/3/2516

Thai Chamber of Commerce)

www.utcc.ac.th

-เปลี่ยนประเภทและเปลี่ยนชื่อเป็น

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

เมื่อวันที่ 24/10/2527

6

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

มอช.

16/06/2515

28/06/2515

-เปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัย

( Assumption University of Thailand)

A.U.

วันที่ 22/05/2533

www.au.edu

7

มหาวิทยาลัยสยาม

มส.

28/09/2516

28/09/2516

-เปลี่ยนประเภทเป็นมหาวิทยาลัย

( Siam University )

S.U.

เมื่อวันที่ 5/09/2529

www.siam.edu

-เปลี่ยนชื่อจาก มหาวิทยาลัย

เทคนิคสยาม เป็นมหาวิทยาลัยสยาม

เมื่อวันที่ 24/04/2532

8

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

ม.อ.อ.

06/08/2516

03/01/2521

-เปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัย

( Southeast Asia University )

SAU

วันที่ 5/3/2535

www.sau.ac.th

9

มหาวิทยาลัยพายัพ

ม.พ.ย.

20/03/2517

16/08/2517

-เปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัย

( Payap University )

P.Y.U.

วันที่ 25/07/2527

www.payap.ac.th

10

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

ม.ว.

02/03/2527

02/03/2527

-เปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัย

( Vongchavalitkul University )

V.U.

วันที่ 10/10/2537

www.vu.ac.th

11

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ม.ค.ต.

07/09/2526

01/07/2527

-เปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัย

( Christian University of Thailand )

C.T.U.

วันที่ 15/08/2544

www.christian.ac.th

12

มหาวิทยาลัยรังสิต

มรส.

25/01/2528

24/03/2529

-เปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัย

( Rangsit University )

RSU.

วันที่ 31/07/2533

www.rsu.ac.th

13

มหาวิทยาลัยภาคกลาง

ม.ภก.

13/02/2529

02/04/2529

-เปลี่ยนชื่อ  จาก

( The University of Central Thailand )

U.C.T.

"วิทยาลัยพัฒนาภาคกลาง" เป็น

www.tuct.ac.th

"วิทยาลัยภาคกลาง" และ

เปลื่ยนประเภทจากวิทยาลัย

วันที่ 31/10/2545

14

มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก

ม.น.อ.

25/03/2529

07/08/2529

-เปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัยและ

( Asia-Pacific International University )

A.I.U

เปลื่ยนชื่อจากวิทยาลัยมิชชัน

www.apiu.edu

วันที่ 30/06/2552

15

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

มกบ.

24/02/2530

05/06/2530

-เปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัย

( Kasem Bundit University )

KBU.

วันที่ 29/01/2536

www.kbu.ac.th

16

มหาวิทยาลัยเนชั่น

มนช.

16/02/2531

31/03/2531

-เปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัย

( Nation University )

NTU.

วันที่ 23/08/2549

www.nation.ac.th

-เปลี่ยนชื่อจากมหาวิทยาลัยโยนก

เป็นมหาวิทยาลัยเนชั่นวันที่ 30/11/2554

17

มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ม.ภ.น.

08/03/2531

01/05/2531

-เปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัย

( North Eastern University )

N.E.U.

วันที่ 27/12/2542

www.neu.ac.th

18

มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

มซจ.

05/01/2532

21/07/2532

-เปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัย

( St.JohnUnivesity )

SJU.

วันที่ 19/03/2539

www.stjohn.ac.th

19

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

มทม.

27/02/2533

25/08/2533

-เปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัย

( Mahanakorn University )

MTU.

 

วันที่ 30/03/2537

www.mut.ac.th

20

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

มฉก.

17/12/2524

11/03/2535

-เปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัย

( Huachiew Chalermprakiet University)

HCU.

 

วันที่ 11/03/2535

www.heu.ac.th

21

มหาวิทยาลัยราชธานี

มรธ.

29/04/2536

08/07/2536

-เปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัย

( Ratchathani University )

RTU.

 

วันที่ 25/09/2546

www.rtu.ac.th

22

มหาวิทยาลัยธนบุรี

มธร.

27/03/2541

17/08/2543

-เปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัยวันที่ 16/1/2550

( Thonburi University )

TRU.

 

-เปลี่ยนชื่อจากวิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรี

www.thonburi-u.ac.th

วันที่16/01/2550

23

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

ม.ญ.

09/04/2540

22/08/2543

-เปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัย

( Hatyai University )

H.U.

 

วันที่ 30/05/2546

www.hu.ac.th

24

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

มท.

18/06/2540

12/07/2544

-เปลี่ยนชื่อจาก

( Western University )

WTU

 

"มหาวิทยาลัยณิวัฒนา"

www.western.ac.th

 

วันที่ 16/08/2547

25

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

มวอ.

16/04/2539

12/07/2544

( Eastern Asia University )

EAU

 

www.eau.ac.th

26

มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์(ประเทศไทย)

ม.ว.ท.

18/12/2540

18/07/2544

( Webster University Thailand)

WUT

 

www.webster.ac.th

27

มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

มจพ.

31/03/2541

19/07/2544

( Chaopraya University )

CPU

 

www.cpu.ac.th

28

มหาวิทยาลัยตาปี

มตป.

26/02/2542

16/10/2544

-เปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัย

( Tapee University )

TPU

 

วันที่ 31/07/2555

www.tapee.ac.th

29

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

มรบ.

18/12/2540

16/01/2545

-เปลี่ยนชื่อ  จาก มหาวิทยาลัย

( Rattana Bundit University )

RBU.

 

รัตนบัญฑิต วิทยาศาสตร์และ

www.rbac.ac.th

 

เทคโนโลยี เป็น มหาวิทยาลัย

รัตนบัญฑิต วันที่ 8/11/2548

30

มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น

ม.ฟ.อ.

27/12/2540

22/08/2545

-เปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัย

( The Far Eastern University )

F.E.U.

 

วันที่ 20/04/2549

www.feu.edu

31

มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

มนช.

13/09/2542

18/02/2546

-เปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัย

( North-ChiangMai University )

NCU

 

วันที่ 26/05/2547

www.northcm.ac.th

32

มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด

ม.น.ช.ส.

29/11/2538

04/06/2546

- เปลี่ยนชื่อเป็น "วิทยาลัยนานาชาติ

( Stamford International University )

S.T.I.U.

 

ชิลเลอร์-แสตมฟอร์ด"วันที่ 22/8/43

www.stamford.edu

 

 

-เปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัย

 

วันที่ 14/02/2546

 

 

-เปลี่ยนชื่อเป็น "มหาวิทยาลัยนานาชาติ

 

แสตมฟอร์ด" วันที่ 26/5/2547

33

มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

ม.น.ก

31/10/2543

05/08/2546

-เปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัย

( North Bangkok University )

NBU

 

วันที่ 22/06/2553

www.notrhbkk.ac.th

34

มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

ม.ฟ.น.

03/04/2541

26/08/2546

-เปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัย

( Fatoni University )

F.T.U.

 

วันที่ 14/06/2550

www.ftu.ac.th

 

 

-เปลี่ยนชื่อจาก "มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา"

 

วันที่ 31/10/2556

35

มหาวิทยาลัยปทุมธานี

มปท.

27/12/2542

29/08/2546

-เปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัย

( Patumthani University )

PTU.

 

วันที่ 13/05/2548

www.ptu.ac.th

36

มหาวิทยาลัยพิษณุโลก

มพล.

19/04/2545

26/05/2547

เปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัย

( Phisanulok University )

PLU.

 

วันที่ 6/5/2554

www.plu.ac.th

37

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

มกธ.

28/01/2545

17/10/2546

-เปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัย

( Bangkokthonburi University )

BTU.

 

วันที่ 11/06/2552

www.bkkthon.ac.th

38

มหาวิทยาลัยการจัดการและ

มจทอ.

26/02/2542

30/04/2552

-เปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัยและเปลี่ยนชื่อ

เทคโนโลยีอีสเทิร์น

EUMT.

 

จากวิทยาลัยโปลีเทคนิคภาคตะวันออก

(The Eastern University

 

เฉียงเหนือ วันที่ 21/06/2552

of Management and Technology)

 

www.umt.ac.th

39

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

มรพ.

20/04/2549

29/11/2549

-เปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัย

( Rajapruk University )

RPU.

 

วันที่ 19/06/2557

www.rpu.ac.th

40

มหาวิทยาลัยชินวัตร

มชว.

27/12/2542

28/01/2554

( Shinawatra University )

SIU

 

www.siu.ac.th

41

มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ

มกส.

22/02/2549

02/05/2550

-เปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัย

( Bangkok Suvarnabhumi University )

BSU

 

วันที่ 31/10/2557

www.bsu.ac.th

         

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

 

 
You are here: Home