ข่าวสาร กิจกรรม / NEWS AND ACTIVITIES


นายกสมาคมฯ เป็นประธานพิธีเปิดงานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ เบญจมิตรวิชาการ ครั้งที่ 14
ณ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2567

The President of APHEIT presided over the opening ceremony of the National 14 th
Benjamit and International Academic Conferences
at Far Eastern University on 14 May 2024
——————————————————————————————————————–
อ่านเพิ่มเติม
——————————————————————————————————————–


นายกสมาคมฯ ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนา Soft Power ด้านอาหาร
ภายใต้โครงการ “หนึ่งหมู่บ้าน หนึ่งเชฟอาหารไทย” เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2567 เวลา 17.00-18.00 น.
ณ โรงเรียนอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

The President of APHEIT signing MOU on promoting and developing soft power in food under the project
“One Village One Chef of Thai Food”  on May 13, 2024
at the International Culinary School of Phetchaburi Rajabhat University
——————————————————————————————————————–
อ่านเพิ่มเติม
——————————————————————————————————————–

ทีม STEDIA มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ได้รับรางวัล EXCELLENCE AWARD
ในการแข่งขัน ASEAN Geospatial Challenge 2024
——————————————————————————————————————–
อ่านเพิ่มเติม
——————————————————————————————————————–

กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารและประชุมสมาชิกสมาคมฯ

กฎกระทรวง มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2566

ทำเนียบรายชื่อบุคลากรดีเด่นของสมาคม
( Directory of Prominent Association Personnel )

Research & Innonovation Cluster

APHEIT Research Resources

เกณฑ์การคัดเลือกบุคลากร-นศ.ดีเด่น

เอกสารการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม
วันที่ 6 มีนาคม 2567

ดาวน์โหลด