สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย

อีเมล พิมพ์ PDF
รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิประจำสาขาเศรษฐศาสตร์
1. ศาสตราจารย์ ดร.โสภิณ ทองปาน
2. ดร.พิจิตร เอี่ยมโสภณา
3. ดร.สัมฤทธิ์ เทียนดำ
4. ศ.เกียรติคุณ ดร.นิพนธ์ ศุขปรีดี
 
You are here: Home ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ทรงคุณวุฒิประจำสาขาเศรษฐศาสตร์