สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย

อีเมล พิมพ์ PDF
รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิประจำสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. รศ.ดร.วิเชียร เปรมชัยสวัสดิ์
2. รศ.ดร.วรพจน์ กรีสุระเดช
3. ดร.วสันต์ ภัทรอธิคม
4. รศ.ดร.นุชรี เปรมชัยสวัสดิ์
5. ดร.วุฒนิพงษ์ วราไกรสวัสดิ์
 
You are here: Home ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ทรงคุณวุฒิประจำสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ