InfoComm Asia 2023

เกณฑ์การคัดเลือกบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2566

เชิญส่งผลงานประกวดโครงการยกย่องเกียรติคุณอาจารย์ระดับอุดมศึกษาผู้ทรงคุณธรรม มีผลงานดีเด่น ในการพัฒนาคุณธรรม และจริยธรรมของนิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษา

กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารและประชุมสมาชิกสมาคมฯ

กฎกระทรวง มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565

ทำเนียบรายชื่อบุคลากรดีเด่นของสมาคม
( Directory of Prominent Association Personnel )

Research & Innonovation Cluster

APHEIT Research Resources