พิมพ์

alt42ปี วันสถาปนาสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย

alt"ความคาดหวังของนักศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษาเอกชน และการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงการศึกษาระดับอุดมศึกษายุคประเทศไทย4.0"

altการบรรยายพิเศษเรื่อง Career for the Future โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 6 กันยายน 2561ณ มหาวิทยาลัยรังสิต

" altการแสดงปาฐกถการแสดงปาฐกถาพิเศษ เรื่อง กระบวนทัศน์ใหม่อุดมศึกษาไทย"
โดย ศาสตราจารย์ คลินิกนายแพทย์ อุดม คชินทร รัฐมนตีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

altปาฐกถาจาก องค์ปาฐกถา หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล

altปาฐกถาเรื่อง ในหลวงของแผ่นดิน โดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล

แก้ไขล่าสุด ( วันพุธที่ 18 ธันวาคม 2019 เวลา 13:56 น. )