สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย

อีเมล พิมพ์ PDF

การแสดงปาฐกถาพิเศษ เรื่องกระบวนทัศน์ใหม่อุดมศึกษาไทย
โดย ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม ศชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
"New Paradigms in Thai Higher Education"€ by keynote speech Prof. Udom Kachintorn, Deputy Minister of Education,

on January 19th, 2018 at the Century Park Hotel, Bangkok
alt

alt


alt

alt

 
You are here: Home ภาพกิจกรรมตั้งแต่ 2555-ปัจจุบัน การแสดงปาฐกถาพิเศษ เรื่องกระบวนทัศน์ใหม่อุดมศึกษาไทย