สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย

การประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 3/2560
ในวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560
ณ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
3rd Executive Board Meeting of APHEIT of 2017
October 20, 2017
at KasemBundit University
alt

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารของสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยฯ
เมื่อวันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยธนบุรี
Executive Board Meeting of APHEIT
At the Thonburi Universit

alt

อ่านเพิ่มเติม...
 

งานครบรอบ 45 ปี สถาปนาทบวงมหาวิทยาลัย
วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2560 ณ อาคารอุดมศึกษา 2
Dr.Vallop Suwandee the President of APHEIT, commemorates the 45th Anniversary of the
Ministry of University Affairs, on September 29th , 2017 at the Udomsuksa 2 Building, Bangkok

alt

 

 

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ของสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยฯ
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฏาคม 2560
ณ ห้องประชุมอาคาร 23 ชั้น 7 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
The 2017 Annual Meeting of APHEIT
at the University of the Thai Chamber of Commerce  
alt

อ่านเพิ่มเติม...
 

ฝ่ายกิจการนักศึกษา สสอท. จัดโครงการผู้นำนักศึกษารุ่นใหม่ ไร้คอร์รัปชัน
วันที่ 17-18 กรกฎาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย


The student affairs department at APHEIT held on anti-corruption event entitled,
“ Young Student Leaders Reject Corruption,”
On July 17th – 18th, 2017 at the University of the Thai Chamber of Commerce.

อ่านเพิ่มเติม...
 
หน้า 7 จาก 16
You are here: Home ภาพกิจกรรมตั้งแต่ 2555-ปัจจุบัน