สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย

การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ  ครั้งที่ 7/2560
วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2560  มหาวิทยาลัยศรีปทุม

 

รศ.ดร.เสาวณีย์  ไทยรุ่งโรจน์ นายกสมาคม สถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ฯนำผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าฯ
ถวายทุนการศึกษาเพื่อพระราชทานตามพระราชอัธยาศัย
ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘
เมื่อวันที่  ๒๗  ธันวาคม  ๒๕๕๙ เวลา  ๐๙.๐๐ น. ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา


อ่านเพิ่มเติม...
 

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในการประชุมสมาชิกสมาคม ครั้งที่ 7/2559  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2559
 ที่มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเซีย-แปซิฟิก

 

การประชุมเรื่อง 
แนวทางความร่วมมือของอุดมศึกษาเอกชนในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0
ในโอกาสวันสถาปนาสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ครบรอบ 39 ปี
วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพ

อ่านเพิ่มเติม...
 

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 ร่วมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ
ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม 2559

อ่านเพิ่มเติม...
 
หน้า 10 จาก 16
You are here: Home ภาพกิจกรรมตั้งแต่ 2555-ปัจจุบัน