สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยฯ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ชาญชัย สุขสุวรรณ์ ซึ่งเป็นผู้บริหารของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนคนแรกที่ได้รับเกียรติ ให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ กรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ในปีวาระ 2562 – 2564